آمار مسابقه دوستانه فوتبال بچه های سوم شعبان - آموزش حرفه وفن مقطع راهنمایی
جمعه 10 خرداد‌ماه سال 1387

مسابقه دوستانه فوتبال بچه های سوم شعبان

دانش آموزان گل و نازنین مدرســـــــــــــه راهنمایی سوم شعبان در اقدامی خوب به مناسبت پایــــــــــان

سال تحصیلی ۸۷-۸۶ یک مسابقـــــــــــــه دوستانه در سالن ورزشی هفت تیر اندیمشک برگـــــــــــــــزار

نمودند وبه خواسته این گلهای عزیز بنده و یکی دیگر از همکـــــــــــــــــــــــــاران جنــــاب تاج دبیر عربی در

محل سالن حاضر شدیم واز دیدن دانش آموزان خوبمان شاید برای آخــــــرین بار بسیار خوشــــــــــــحال

شدیم .لطفا گزارش تصویری مسابقه فوتبال دانش آموزان را روی تصاویر و یا اینجا مشاهده کنید((واصل))